• با ورود به انجمن میتوانید به بخش عظیم و کامل تری از مطالب و قابلیت های سایت دست پیدا کنید
 • برای دیدن انواع آموزش های ویدیویی میتوانید از قسمت رسانه سایت استفاده کنید
 • برای دانلود انواع برنامه ها میتوانید از بخش منابع سایت استفاده کنید
 • به منظور پیدا کردن مطلب مورد نظر خود میتوانید از جستجو سایت و جستجو گوگل موجود در سایت استفاده کنید

بی‌بی کد ها

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, italics, underline, and strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.
  مثال:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Changes the color, font, or size of the wrapped text.
  مثال:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.
  مثال:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:

  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  مثال:
  [URL=https://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:

  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  مثال:
  [USER=1]نام کاربری[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  مثال:
  [IMG]https://parsgrand.ir/styles/flatawesome/xenforo/style-logo.png[/IMG]
  Output:
  style-logo.png
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  سایت‌های تایید شده: aparat, Apple Music, Dailymotion, dalfak, Facebook, Flickr, Giphy, imdb, Imgur, Liveleak, Metacafe, mihanvideo, namasha, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, tamasha, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  مثال:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  مثال:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text alignment

  Changes the alignment of the wrapped text.
  مثال:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  مثال:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
  A person گفت:
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  مثال:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  مثال:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Output:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE] - Programming code display

  متن را به یکی از چندین زبان برنامه نویسی نمایش می دهد و دستورات را در صورت امکان برجسته می کند.
  مثال:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  General code:
  کد:
  General
  code

  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code

  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';

  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  مثال:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Output:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  مثال:
  Regular text
  [INDENT]Indented text[/INDENT]
  [INDENT=2]More indented[/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text​
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  مثال:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Output:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Plain text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  مثال:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  مثال:
  بندانگشتی: [ATTACH]123[/ATTACH]
  اندازه کامل: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [GALLERY=option] - Gallery embed

  BB code for displaying gallery media items and albums.
  مثال:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
  Output:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
 • [PRODUCT=option] - Product embed

  BB code for displaying products.
  مثال:
  [PRODUCT=product, X]Product BB Code[/PRODUCT]
  Output:
  [PRODUCT=product, X]Product BB Code[/PRODUCT]
بالا